Home / Đáp án Bài tập Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 14: Tiền tố và dấu nhấn từ (1)

Đáp án Bài tập Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 14: Tiền tố và dấu nhấn từ (1)

Rules of pronunciation in Tibetan

14.1

1 unwise

2 unpack

3 discourage

4 illegal

14.2

(Speaker A = Spain)

1 replace

2 illegal

3 unpack

4 discourage

14.3

/di:-/

/dɪ-/

/ri:-/

/rɪ-/

debug     deregulate     destabilise     devalue    

deflate     deform     delineate     demote     descend    

reapply     recharge     reconsider     resit     restructure    

reflect     refresh relapse     replace   review

 

14.4

(South Africa)

1a. recover /rɪˈkʌvə/ (= get well)
b. re-cover /,ri:ˈkʌvə/ (= cover again)

2a. re-sign /,ri:ˈsaɪn/ (= sign again)
b. resign /rɪˈzaɪn/ (=give up a job)

3a. re-count /,ri:ˈkaʊnt/ (= count again)
b. recount /rɪˈkaʊnt/ (=describe)

Xem thêm: https://hochay.com/phat-am-tieng-anh/phat-am-tieng-anh-nang-cao-unit-14-tien-to-va-dau-nhan-tu-1-hoc-hay-631.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Xe máy mới mua chưa có cà vẹt, biển số có được lưu thông không?

Xe máy, xe moto mới mua đang chờ cấp đăng ký xe, biển số xe …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *